תנאי שימוש

אתר ספרטה (sparta-tactical.co.il) הינו חנות מכוונת מבית אמ.ג’י.אם (מיטל) יבוא ושיווק בע”מ. (“החברה“), להלן הסכם השימוש בחנות הכולל את מחויבותנו לך, הלקוח, וכך גם את תנאי השימוש בשירותים שלנו. המסמך שלפניך מהווה הסכם התקשרות ראשוני בינך לבין חברת אמ.ג’י.אם (מיטל) יבוא ושיווק בע”מ ח.פ 514345792 (“התקנון“). הגלישה באתר ו/או צריכה של התוכן המופיע בו, בכל אמצעי שהוא, מהווה הסכם מחייב של הלקוח לתנאים ומגבלות אלו:

 1. מכירת המוצרים מותרת למי שמלאו לו 18 שנים ורשאי על-פי חוק לרכוש מוצרים אלו. הן בתהליך המכירה והן בתהליך האיסוף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להתנות את המכירה ו/או המסירה בדרישת פרטים מזהים שיאפשרו אימות זה.
 2. המכירה היא במדינת ישראל בלבד.
 3. הרכישה באתר תתבצע באמצעות טופס הזמנה בו יהיה עלייך לבחור את המוצרים ו/או השירותים אותם אתה מבקש לרכוש. בטופס ההזמנה יהיה עלייך לבחור, בין היתר, את הצבע, הכמות והמידה לכל מוצר מבוקש.
 4. לצורך השימוש באתר, לרבות, לצורך רכישת מוצרים, תתבקש למלא פרטים בסיסים אודותיך, בין היתר: שם, דוא”ל, פרטי כרטיסי אשראי, כתובת למשלוח ההזמנה ועוד. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 5. עלייך האחריות למלא את הפרטים בצורה נכונה, אחרת לא תוכל החברה להבטיח את השלמת ההזמנה.
 6. בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, החברה תבדוק את פרטי כרטיסי האשראי ועם קבלת אישור הזמנה ע”י חברות האשראי, ההזמנה תאושר והלקוח יקבל הודעה על כך לכתובת הדוא”ל אותו הזין באתר. ככל שהעסקה לא תאושר ע”י חברת האשראי, תשלח הודעה ללקוח ויהיה עליו למסור אמצעי תשלום אחר וזאת עד לקבלת אישור חברת האשראי בגין הכרטיס האחר כאמור.
 7. מובהר כי חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידיו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 8. ככל והלקוח ייבחר לבצע את תשלום ההזמנה באמצעות פייאל, יהיה על הלקוח להזין את פרטי חשבונו בפייפאל או לפתוח חשוב פייפאל. החברה תגבה את התשלום עבור המוצרים לאחר קבלת אישור מפייפאל הכול בכפוף לתאני השימוש ומדיוניות פייפאל, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם סעיף זה.
 9. אין להשתמש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מוקדם, מפורש ובכתב מהחברה.
 10. זמן ההספקה הוא עד 21 ימי עבודה (ימים א-ה לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. הזמנות שבוצעו אחרי השעה 11 יחשבו ליום העסקים הבא) תלוי במקום האספקה ובסוג המוצר.
 11. החברה רשאית לשנות ו/או לבטל כל מבצע או הטבה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.
 12. החברה אינה גוף טכנולוגי ולא תישא בשום אחריות לנושאים טכניים, לרבות אי זמינות האתר, טעויות הנגרמות בעת תרגום אוטומטי, בעיות בתקשורת עם האתר וכו’.
 13. ביטול עסקה והחזרת סחורה תתאפשר בהתאם להוראות המפורטות להלן:
  13.1. הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי, או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, והתקנות מכוחו, הכול כמפורט להלן.
  13.2. הנך רשאי לבטל עסקה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות כאמור בתנאים הבאים, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה בהודעה בת 14 ימים אשר תפורסם באתר החברה:
  13.2.1. לפני שליחת המוצר/ים – ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 03-5254408. בנסיבות כאמור יהיה הלקוח זכאי לקבל החזר עבור התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו) ובלבד שכרטיס האשראי שלך חויב בגין הרכישה שביטולה מבוקש.
  13.2.2. לאחר קבלת המוצר/ים-
  13.2.2.1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, לרבות מוצרים שנמכרו בהנחה, הנך זכאי לבטל את הרכישה בתוך 14 יום ממועד האספקה ובלבד שלא נעשה כל שימוש במוצרים והם באריזתם המקורית ושלא הוסרו תוויות המוצר. על מנת להיות זכאי לבטל עסקה עקב פגם במוצר, על הלקוח לבדוק את המוצר או הפריט מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי הלקוח כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות החברה בצירוף חשבונית המעידה על הרכישה של המוצר שהשבתו מבוקשת.
  13.2.2.2. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, הלקוח יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובלבד שלא נעשה כל שימוש במוצרים והם באריזתם המקורית. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות החברה בצירוף חשבונית המעידה על הרכישה של המוצר שהשבתו מבוקשת. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, לא יוחזרו דמי המשלוח.
  13.2.2.3. בעת השבת המוצר, על הלקוח למלא טופס החזרה הכולל פרטי זיהוי כגון מספר הזמנה וכן את סיבת ההחזרה.
  13.2.2.4. מובהר, כי יש לשמור על האריזה המקורית כתנאי להחזרת המוצרים.
  13.2.2.5. החברה תבדוק את המוצרים המוחזרים ובמידה ותמצא, לפי שקול דעתה, כי המוצרים תקינים (במקרה של החזרת המוצרים שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה), שלא נעשה בהם שימוש ושהמוצרים באריזתם המקורית ושלא הוסרו תוויות המוצר וברצונך לבטל את העסקה, החברה תזכה אותך בסכום הרכישה במועד שבו התקבלו המוצרים בחנויות החברה.
  13.2.2.6. על אף האמור, מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.</span
  13.3. הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה
  13.4. אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998), אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה (4) חודשים ממועד ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לבקש תעודה מהגורם המבטל כאמור לצורך אימות האמור.
  13.5. בוטלה עסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות ומבלי לגרוע, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.
  13.6. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה לקוח, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
  13.6.1. המוצרים אזלו מהמלאי
  13.6.2. לא נקלטו פרטיו המלאים של הלקוח לרבות פרטי כרטיס האשראי.
  13.6.3. הלקוח הזין (בין אם ביודעין ובין אם לאו) פרטים לא נכונים (לרבות ומבלי לגרוע כתובת למשלוח שגויה) ולא ניתן ליצור עמו קשר טלפוני או בדוא”ל לקבלת כתובת נכונה תוך 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
  13.6.4. הלקוח פעל בניגוד לאמור בתקנון זה.
  13.6.5. הלקוח פעל באופן לא חוקי ו/או בניגוד להוראות כל דין.
  13.6.6. הלקוח מנסה או ניסה לחבל בפעילות האתר ובביצוע ההזמנות באתר.
  13.6.7. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  13.6.8. במצב של כוח עליון.
  13.6.9. אם לפי דעת החברה, בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידיו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה הלקוח, מאשר ומתחייב, כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.
  אנחנו נעשה כל מאמץ סביר לתת את מירב השירות לשביעות רצונו של הלקוח. עם זאת, במידה והדבר יידרש, מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של בתי המשפט הממוקמים בתל-אביב, ישראל.
Call Now Button preloader